Obavijest o provedbi sustavne deratizacije na području Grada Novog Marofa

Obavještavamo Vas da će Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provoditi mjere sustavne deratizacije na područjuju Grada Novog Marofa od 02.07.2018.g. – 03.07.2018.g.

Deratizacija de se provoditi po sljedećem rasporedu:

DATUMNASELJE
02.07.2018.g.Novi Marof
03.07.2018.g.Novi Marof

 

Početak sustavne deratizacije odgađa se u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Deratizacija će se vršiti antikoagulantnim rodenticidom na bazi bromadiolona i brodifakuma za koji je antidot vitamin K-1 (Presol plus pšenica i Broditop parafinski blokovi).

Deratizacija će se provoditi prema „Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Novi Marof u 2018.g.”, te sukladno Provedbenom planu provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Grada Novog Marofa i prema Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12).

podijeli: