Zaštita potrošača

Na razini Europske unije postoji politika zaštite potrošača koja predstavlja skup različitih mjera i aktivnosti usmjerenih na jačanje uloge i zaštite prava potrošača. U postupku implementacije smjernica EU iz područja zaštite potrošača Hrvatska je donijela Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) kojim je i jedinicama lokalne samouprave dana obaveza da na svom području poduzimaju mjere i aktivnosti iz tog područja. Osim toga, Hrvatski sabor je donio i Nacionalni program zaštite potrošača (NN 90/13) u čijoj provedbi su dužne sudjelovati i jedinice lokalne samouprave.

O problematici zaštite potrošača građani se mogu informirati na web stranici ZAŠTITA POTROŠAČA Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Savjet ili pomoć u zaštiti svojih potrošačkih prava možete zatražiti na jedna od sljedećih načina:

Ako ste kupili proizvod prekogranično, u rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova pomoći će Vam Europski potrošački centar Hrvatska

podijeli: