Djelokrug rada gradonačelnika

U obavljanju izvršnih poslova gradonačelnik:

 1. priprema prijedloge općih akata Gradskog vijeća,
 2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 3. utvrđuje prijedlog Proračuna Grada Novog Marofa i prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna, te izvršava Proračun,
 4. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Novog Marofa u skladu sa zakonom i Statutom, odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Novog Marofa i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada i posebnim propisima (gradonačelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina  te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu Grada Novog Marofa i provedeno u skladu sa zakonom. O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom većom od vrijednosti  odlučuje Gradsko vijeće Grada Novog Marofa),
 5. imenuje i razrješuje predstavnike Grada Novog Marofa u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno (Odluku o imenovanju i razrješenju gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju službenoga glasila Grada Novog Marofa koji slijedi nakon donošenja te odluke),
 6. upravlja prihodima i rashodima Grada, te raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Grada,
 7. upravlja odnosno, u skladu sa zakonom, uređuje obavljanje unutarnje revizije,
 8. organizira provedbu postupaka javne nabave za nabavu robe, radova i usluga za koje su sredstva planirana u Proračunu Grada Novog Marofa, te u ime Grada Novog Marofa kao javnog naručitelja donosi odgovarajuće odluke, sukladno zakonu,
 9. predlaže izradu i donošenje prostornog plana, kao i njegovih izmjena i dopuna, u skladu sa zakonom, te stavljanje izvan snage dokumenata prostornog uređenja,
 10. utvrđuje prijedlog ustrojstva upravnih odjela i službi Grada Novog Marofa,
 11. donosi pravilnike o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Novog Marofa,
 12. donosi opće akte iz područja radnih odnosa za upravna tijela Grada, ukoliko zakonom nije drugačije određeno,
 13. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u samoupravnom djelokrugu i prenesenim poslovima državne uprave,
 14. daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 15. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 16. može osnivati stalna ili povremena savjetodavna radna tijela za svoj djelokrug rada,
 17. obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada za koje zakonom, statutom ili odlukama Gradskog vijeća nije određena nadležnost nekog drugog tijela,
 18. obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i drugim propisima.

Članovi Gradskog vijeća Grada Novog Marofa mogu gradonačelniku postavljati pitanja o njegovu radu, sukladno odgovarajućim odredbama zakona i odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novog Marofa.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi Gradskom vijeću Grada Novog Marofa polugodišnje izvješće o svom radu, i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. U početnoj godini mandata gradonačelnika prvim polugodišnjim izvješćem obuhvatit će se cjelokupno razdoblje od početka mandata gradonačelnika do kraja prosinca godine u kojoj je mandat započeo.

podijeli: