Služba za opće poslove

Služba za opće poslove Grada Novog Marofa obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi s pripremom sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa te njegovih radnih tijela, izrađuje nacrte odluka i drugih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika koji ne spadaju u posebni djelokrug rada upravnih odjela, priprema i izrađuje informacije, analize i izvješća iz djelokruga rada Službe za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnika, organizira i neposredno prati provedbu zakonskih odredaba o mjesnoj samoupravi, pruža tijelima mjesnih odbora stručnu pomoć u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga (izuzev poslova koji se odnose na financijsko poslovanje mjesnih odbora te drugih poslova koji po svojoj prirodi spadaju u posebni djelokrug upravnih odjela), priprema nacrte akata i obavlja poslove iz oblasti opće uprave koji su zakonom stavljeni u nadležnost Grada, obavlja poslove u vezi s pripremom referenduma te stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe izbornih povjerenstava, vodi personalno-kadrovske poslove, poslove prijemne kancelarije i prijepisa za potrebe Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada, te druge poslove u skladu sa Statutom Grada i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Nada Ravić, mag.iur.

Pročelnik službe – tajnik
E-mail: nada.ravic@novi-marof.hr

Biserka Pajan

Referent za uredsko poslovanje
Tel. 042 611 023
E-mail: grad-novi.marof@vz.t-com.hr

Štefica Uroić, upravni pravnik

Stručni suradnik za mjesnu samoupravu i personalno-kadrovske poslove
E-mail: stefica.uroic@novi-marof.hr

Spomenka Boltižar

Daktilograf-zapisničar
E-mail: spomenka.boltizar@novi-marof.hr

podijeli: