Služba za rad gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Novog Marofa i pravne poslove

U Službi za rad gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Novog Marofa i pravne poslove  obavljaju se:

 • upravni, stručni, normativno-pravni i administrativno-tehnički poslovi vezani uz rad gradonačelnika i njegovih zamjenika, te organizaciju, koordinaciju i administrativno praćenje njihovih aktivnosti,
 • upravni, stručni, normativno-pravnii administrativno-tehnički poslovi vezani uz funkcioniranje i rad Gradskog vijeća Grada Novog Marofa (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), pripremu, organiziranje, sazivanje i održavanje te stručno i administrativno-tehničko praćenje sjednica Gradskog vijeća i njegovih stalnih ili povremenihradnih tijela, izradu i objavu, kao i čuvanje izvornika akata donesenih na sjednicama te zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • priprema i izrada nacrta prijedloga općih i drugih akata, izvješća i drugog materijala iz djelokruga Službe za gradonačelnika i Gradsko vijeće te radna tijela Gradskog vijeća,
 • pružanje stručne i administrativno-tehničke pomoći članovima Gradskog vijeća u izvršavanju njihovih prava i dužnosti, u okviru djelokruga Službe,
 • pružanje, prema potrebi, stručne, normativno-pravne i nomotehničke pomoći drugim upravnim tijelima Grada u pripremi nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata iz njihove nadležnosti,
 • davanje stručnih mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata koje druga upravna tijela upućuju na razmatranje i odlučivanje gradonačelniku i/ili Gradskom vijeću sa zakonom i pravnim sustavom, te prema potrebi pružanje stručne pomoći izrađivaču u doradi odnosno otklanjanju uočenih nezakonitosti i nepravilnosti,
 • poslovi u vezi s ostvarivanjem i razvijanjem suradnje tijela Grada Novog Marofa s drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, u skladu sa zakonom,
 • poslovi u vezi s unutarnjim ustrojstvom gradske uprave, radnopravnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada te pravima lokalnih dužnosnika u vezi s obavljanjem dužnosti u Gradu, kao i sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem,
 • stručni i administrativno-tehnički poslovi (izuzev financijsko-računovodstvenih i ostalih poslova koji su u nadležnosti drugih upravnih tijela Grada) za potrebe tijela mjesne samouprave, ako su na području Grada osnovani oblici mjesne samouprave,
 • poslovi vezani uz neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad,
 • poslovi vezani uz ostvarivanje prava na pristup informacijama, te uz ostvarivanje javnosti rada tijela Grada Novog Marofa,
 • poslovi vezani uz zaprimanje i razmatranje predstavki i pritužbi građana na rad gradske uprave,
 • poslovi vezani uz zaštitu osobnih podataka, sukladno posebnim propisima,
 • poslovi vezani uz protokol za potrebe Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika,
 • poslovi vezani uz primjenu propisa iz područja uredskog poslovanja te organizaciju i obavljanje poslova pisarnice (primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata i pošiljki, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja spisa predmeta u upisniku predmeta upravnog postupka i urudžbenom zapisniku te njihova stavljanja i čuvanja u pismohrani), kao i poslovi prijepisa, umnožavanja i dostave akata i drugih pismena za tijela i upravna tijela Grada,
 • stručni poslovi vezani uz pripremu nacrta prijedloga akata o određivanju odnosno imenovanju predstavnika Grada Novog Marofa u pravnim osobama kojima je Grad osnivač odnosno vlasnik ili suvlasnik, za tijela nadležna za donošenje tih akata,
 • suradnja s ustanovama kojima je osnivač Grad Novi Marof, te prema potrebi pružanje stručne pomoći predstavnicima Grada u tijelima tih ustanova u obavljanju njihovih dužnosti,
 • suradnja s trgovačkim društvima u kojima Grad ima poslovne udjele ili dionice te prema potrebi pružanje stručne pomoći predstavnicima Grada u tijelima tih trgovačkih društava u obavljanju njihovih dužnosti,
 • stručna i normativno-pravna pomoć nadležnim upravnim tijelima Grada u obavljanju poslova vezanih uz osnivanje pravnih osoba u vlasništvu Grada, te statusne promjene u tim pravnim osobama,
 • sudjelovanje u izradi strateških i planskih dokumenata Grada, te u pripremi i provedbi programa i projekata predviđenih tim dokumentima odnosno EU i ostalih projekata koje samostalno ili u partnerstvu s drugim subjektima provodi Grad Novi Marof,
 • savjetovanje gradonačelnika i njegovih zamjenika u pravnim pitanjima u okviru samoupravnog djelokruga Grada, i
 • drugi poslovi koji su Službi stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim propisima te aktima Grada Novog Marofa, u skladu sa zakonom.

 

 

podijeli: