Upravna tijela Grada Novog Marofa

Upravna tijela Grada općenito:

  • prate stanje u djelatnostima iz samoupravnog djelokruga Grada u područjima za koja su osnovana te predlažu mjere za poboljšanje stanja, i to naročito u poslovima lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, u skladu sa zakonom,
  • u okviru svog djelokruga izrađuju izvješća, elaborate, analize i druge stručne podloge, te na temelju tih stručnih podloga i na drugi način prikupljenih saznanja o stanju u svom području, poduzimaju mjere i radnje za koje su zakonom, drugim propisom odnosno općim aktom Grada ovlaštena,
  • pripremaju i izrađuju nacrte odluka i drugih općih te pojedinačnih akata koje donose nadležna tijela Grada, te u skladu sa svojim djelokrugom i nadležnostima obavljaju druge poslove za tijela Grada Novog Marofa
  • neposredno izvršavaju odluke i druge opće akte Gradskog vijeća Grada Novog Marofa,
  • prate stanje i poduzimaju mjere za dobro gospodarenje imovinom Grada u skladu s propisima,
  • rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba u skladu sa zakonom i općim aktima Grada,
  • surađuju s tijelima državne uprave, Varaždinske županijete drugih gradova i općina radi usklađivanja zajedničkih interesa i stajališta,
  • surađuju s građanima I pravnim osobama u cilju što boljeg ostvarivanja njihovih prava, obveza i interesa u skladu sa zakonom te obavljaju i druge poslove u skladu s odredbama zakona, podzakonskih propisa, Statuta Grada Novog Marofa te odlukama nadležnih tijela Grada.

U Gradu Novom Marofu ustrojena su sljedeća upravna tijela:

1. Služba za rad gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Novog Marofa i pravne poslove
2. Upravni odjel za financije, proračun, javne porebe i udruge
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav, promet i zaštitu okoliša
4. Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i programe i fondove Europske unije

 

podijeli: