Upravni odjel za financije, proračun, javne porebe i udruge

U Upravnom odjelu za financije, proračun, javne potrebe i udruge obavljaju se upravni, stručni, financijsko-planski, materijalno-financijski, računovodstveni i drugi poslovi koji se odnose na:

 • pripremu i izradu nacrta prijedloga proračuna Grada Novog Marofa i projekcija te drugih općih akata vezanih uz proračun i financijsko poslovanje Grada,
 • zaduživanje i davanje jamstava Grada, pripremu za davanje suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada i ustanova kojima je Grad osnivač pripremne aktivnosti za osnivanje i prestanak pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač Grad Novi Marof i statusne promjene u tim pravnim osobama (ako za određene pravne osobe Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Novog Marofa nije propisana nadležnost drugog upravnog tijela Grada), kao i za prodaju kapitalnih uloga Grada u trgovačkim društvima,
 • izvršavanje proračuna, vođenje platnog prometa putem računa Grada, likvidaciju i plaćanje računa, naloga za isplatu te izvršavanje financijskih obveza Grada, obračun i isplatu plaća i naknada zaposlenima u upravnim tijelima Grada, plaće odnosno naknade gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika, te naknade članovima Gradskog vijeća i radnih tijela sukladno zakonu i važećim općim aktima Grada, vođenje proračunskog računovodstva i poslovnih knjiga Grada, odnosno sintetičkih te analitičkih odnosno pomoćnih knjigovodstvenih evidencija za potrebe proračuna, te vođenje ekonomata za tijela i upravna tijela Grada, kao i obavljanje financijskih i računovodstvenih poslova za potrebe tijela mjesne sanouprave, ako su na području Grada osnovani oblici mjesne samouprave,
 • osiguranje imovine te službenika i namještenika Grada, ugovaranje i praćenje izvršavanja obveza s osnove osiguranja, prijave šteta i poduzimanje radnji za utvrđivanje i naplatu šteta,
 • vođenje brige o korištenju službenih automobila, mobilnih telefona i druge komunikacijske opreme, sredstava reprezentacije te o načinu odobravanja službenih putovanja u Gradu, uz vođenje propisanih odnosno potrebnih evidencija,
 • vođenje i upravljanje sustavom lokalne riznice,
 • poslove jedinice za financije sukladno propisima kojima se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, te pripremu potrebnih podataka i dokumentacije za gradonačelnika radi izvršenja njegovih obveza koje proizlaze iz propisa kojima se uređuje fiskalna odgovornost,
 • pripremu i izradu nacrta prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada, te izradu i predaju nadležnim tijelima svih drugih propisanih financijskih izvještaja,
 • pripremu i izradu nacrta prijedloga odluke o lokalnim porezima Grada Novog Marofa, kao i drugih općih akata Grada iz područja financija i poreza, te utvrđivanje obveznika, razrez i naplatu lokalnih poreza koji su prihod gradskog proračuna, ako ti poslovi nisu povjereni Poreznoj upravi,
 • praćenje stanja u društvenim djelatnostima iz samoupravnog djelokruga Grada (briga o djeci, predškolski odgoj i obrazovanje, kultura, tjelesna kultura i sport, socijalna skrb, potrebe u odgoju i osnovnom obrazovanju iznad državnog pedagoškog standarda i druge djelatnosti, u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i posebnim zakonima kojima se uređuju ta područja), praćenje rada i upravljanja ustanovama u tim djelatnostima, izradu informacija o uočenim potrebama i problemima, pripremu prijedloga plansko-financijskih dokumenata i programa javnih potreba u tim područjima i praćenje njihovog izvršenja, praćenje i analizu poslovanja tih pravnih osoba te izvješćivanje o tome gradonačelnika i Gradskog vijeća, predlaganje i, sukladno odlukama nadležnih tijela, poduzimanje mjera za unaprjeđenje stanja u tim djelatnostima, pripremu i izradu nacrta prijedloga općih i drugih akata za gradonačelnika i Gradsko vijeće u navedenim područjima te vođenje postupaka i donošenje pojedinačnih akata u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donesenih u tim područjima, u skladu sa zakonom,
 • pripremu dokumentacije i vođenje brige o podnošenju prijava na javne pozive i natječaje za predlaganje programa javnih potreba u kulturi te ostale javne pozive i natječaje koje resorna ministarstva i druga nadležna tijela objavljuju radi sufinanciranja odnosno dodjelu potpora za programe, projekte i aktivnosti u djelatnostima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • suradnju s ustanovama i javnim službama koje djeluju na području Grada, a kojima je osnivač Republika Hrvatska ili Varaždinska županija, radi što boljeg zadovoljavanja potreba građana iz njihovog djelokruga i nadležnosti,
 • izradu i sudjelovanje u izradi i realizaciji programa i projekata usmjerenih na očuvanje i zaštitu digniteta te unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • pripremu i izvršavanje općih akata Grada kojima se uređuje financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro, te suradnju s udrugama i potporu razvoju civilnog društva,
 • poslove u vezi s pripremom i izradom programa te dodjelom državnih potpora i potpora male vrijednosti koje daje Grad Novi Marof iz djelokruga ovog Upravnog odjela, sudjelovanje i pomoć u pripremi i izradi takvih programa koje izrađuju druga upravna tijela Grada radi osiguranja pravilne primjene propisa o državnim potporama, vođenje odgovarajućih evidencija, praćenje i analizu politike državnih potpora i potpora male vrijednosti koje dodjeljuje Grad, pripremu i izradu izvješća te dostavu Ministarstvu financija propisanih podataka i analize učinkovitosti dodijeljenih potpora,
 • pripremu postupaka davanja koncesija sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te sudjelovanje u pripremi postupaka davanja ostalih koncesija kojih je davatelj nadležno tijelo Grada, a koji su u djelokrugu drugih upravnih tijela,prikupljanje, obradu i analizu dokumentacije i podataka o danim koncesijama, dostavu Ministarstvu financija svih propisanih isprava i podataka potrebnih za upis u Registar koncesija, praćenje izvršavanja financijskih obveza koncesionara prema Gradu te poduzimanje mjera radi naplate potraživanja po toj osnovi,
 • civilnu zaštitu, zaštitu od požara i zaštitu od elementarnih nepogoda,
 • sudjelovanje u izradi strateških i planskih dokumenata Grada, te u pripremi i provedbi programa i projekata predviđenih tim dokumentima odnosno EU i ostalih projekata koje samostalno ili u partnerstvu s drugim subjektima provodi Grad,
 • prikupljanje informacija o potencijalnim izvorima financiranja za projekte od interesa za Grad te pripremu dokumentacije i vođenje brige o podnošenju prijava na javne pozive za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini kao i druge javne pozive i natječaje putem kojih se mogu ostvariti sredstva za sufinanciranje provedbe ugovorenih EU projekata,
 • naplatu neporeznih prihoda Grada, ako zakonom ili ovom Odlukom za pojedine neporezne prihode nije određena nadležnost drugog upravnog tijela, te prisilnu naplatu potraživanja Grada za koju ovom Odlukom nije određena nadležnost drugog upravnog tijela,
 • sudjelovanje u pripremi manifestacija, svečanosti i drugih događanja koja organizira ili suorganizira Grad, i
 • druge poslove koji su Upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim propisima te aktima Grada Novog Marofa, u skladu sa zakonom.

 

podijeli: