Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i programe i fondove Europske unije

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, javnu nabavu i programe i fondove Europske unije obavljaju se upravni i stručni poslovi:

 • vezani uz poticanje razvoja gospodarstva, maloga i srednjeg poduzetništva i obrta, poslovi u području trgovine, turizma i ugostiteljstva, poljoprivrede (izuzev poslova koji se odnose na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem), šumarstva i ruralnog razvoja, te zaštite potrošača koji sukladno posebnim propisima spadaju u samoupravni djelokrug Grada, te izrada informacija, izvješća i drugih stručnih podloga za gradonačelnika i Gradsko vijeće, izrada nacrta prijedloga općih i drugih akata koja u navedenim područjima donose Gradsko vijeće ili gradonačelnik Grada Novog Marofa, kao i vođenje postupka i rješavanje u upravnim stvarima u tim područjima u okviru nadležnosti Grada,
 • poslovi u neposrednoj vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti, izradom prijedloga programa poticanja poduzetništva, prijedloga programa potpora u poljoprivredi te drugih akata, mjera i aktivnosti usmjerenih na razvoj i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture te na razvoj pozitivnog poslovnog okruženja i poticanje gospodarskog razvoja i rasta u Gradu Novom Marofu, kao i poslovi u vezi s dodjelom odnosno odobravanjem potpora predviđenih gradskim programima i općim aktima u navedenim područjima,
 • pribavljanje i analiza izvješća o poslovanju trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad ima dionice ili udjele odnosno kojima je Grad osnivač,
 • poslovi u vezi s davanjem očitovanja odnosno prethodne suglasnosti gradonačelnika na cjenik komunalnih usluga odnosno njegovu izmjenu ili dopunu, te obavješćivanjem nadležnih tijela o primjeni nove cijene komunalne usluge, u skladu sa zakonom,
 • praćenje i prikupljanje informacija o potencijalnim izvorima financiranja za projekte od interesa za Grad, praćenje natječaja i javnih poziva za dodjelu sredstava odnosno potpora iz fondova Europske unije te nacionalnih izvora financiranja na koje se mogu prijaviti Grad ili pravne osobe kojima je Grad Novi Marof osnivač ili vlasnik odnosno suvlasnik, te informiranje gradonačelnika o mogućnostima financiranja projekata i planiranje aktivnosti vezanih uz prijavu,
 • vođenje brige o pripremi te priprema i izrada projektnih prijedloga i prijava, izrada potrebne dokumentacije te vođenje brige o prijavi projektnih prijedloga, pripremu potrebnih pojašnjenja i očitovanja u postupcima evaluacije projektnih prijedloga kod nadležnih tijela, vođenje brige o sklapanju ugovora o financiranju za odobrene projekte, organiziranje provedbe i provedbu projekata te vođenje brige o izvješćivanju i izvršavanju drugih obveza Grada kao korisnika,
 • poslovi u vezi sa sklapanjem partnerstava povezanih s programima i projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije kao i drugih oblika suradnje usmjerenih na korištenje sredstava tih fondova ili nacionalnih izvora financiranja,
 • suradnja s trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama čiji je osnivač odnosno vlasnik ili suvlasnik Grad Novi Marof te pružanje stručne i savjetodavne pomoći tim pravnim osobama u pripremi projektnih prijedloga za prijavu na javne pozive i natječaje za korištenje sredstava EU fondova ili nacionalnih izvora financiranja, kao i u provedbi projekata,
 • priprema i izrada prijedloga Plana nabave Grada i njegovih izmjena i dopuna, te objava tih akata sukladno važećim propisima,
 • priprema i izrada prijedloga općeg akta kojim se utvrđuju pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave u Gradu, te njegovih izmjena i dopuna,
 • vođenje brige i poduzimanje mjera za sprječavanje, prepoznavanje i uklanjanje sukoba interesa u vezi s postupkom javne nabave te osiguranje provedbe odgovarajućih odredaba Zakona o javnoj nabavi,
 • organiziranje te priprema potrebne dokumentacije za pokretanje i provedbu postupaka javne nabave (uključujući i postupke javne nabave koji se provode u okviru postupaka dodjele koncesija koje dodjeljuje nadležno tijelo Grada i drugih postupaka koji uključuju javnu nabavu) kao i postupaka jednostavne nabave za Grad kao naručitelja te po potrebi i za mjesnu samoupravu ako je osnovana, provedba tih postupaka sukladno važećim propisima o javnoj nabavi, izvršavanje svih obveza propisanih za postupanje naručitelja po žalbi u postupku javne nabave, kao i vođenje brige o sastavljanju i slanju na objavu obavijesti javne nabave sukladno važećim propisima, te o sastavljanju i dostavi nadležnim tijelima izvješća o postupku javne nabave,
 • vođenje brige o sklapanju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom, osiguravanje kontrole izvršenja ugovora o javnoj nabavi, te vođenje brige o dopustivosti eventualnih izmjena ugovora o javnoj nabavi s obzirom na odredbe Zakona o javnoj nabavi,
 • ustrojavanje, ažuriranje i objava registra ugovora i okvirnih sporazuma, izrada i dostava nadležnom tijelu statističkog izvješća o javnoj nabavi kao i ostale tražene dokumentacije i podataka sukladno Zakonu o javnoj nabavi, te drugi upravni i stručni poslovi iz područja javne odnosno jednostavne nabave sukladno propisima i općim aktima Grada,
 • poslovi u vezi s pripremom i predlaganjem prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva za Grad, provedbom postupka odabira privatnog partnera, ugovaranjem te praćenjem provedbe projekata javno-privatnog partnerstva,
 • poslovi vezani uz uspostavu, održavanje i unaprjeđenje informatičkog sustava gradske uprave, uz implementaciju programskih i komunikacijskih sustava i rješenja, vođenje brige o sigurnosti i zaštiti podataka u informatiočnkom sustavu, kao I vođenje brige o uspostavi, održavanju i ažuriranju službenih mrežnih stranica Grada,
 • vođenje brige o izradi i ažuriranju te sudjelovanje u izradi i ažuriranju strateških i planskih dokumenata Grada, te u pripremi i provedbi programa i projekata predviđenih tim dokumentima,
 • sudjelovanje u pripremi i provedbi drugih projekata koje samostalno ili u partnerstvu s drugim subjektima provodi Grad,
 • sudjelovanje u pripremi manifestacija, svečanosti i drugih događanja koja organizira ili suorganizira Grad, te u pripremi i obavljanju određenih protokolarnih aktivnosti, i
 • drugi poslovi koji su Upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim propisima te aktima Grada Novog Marofa, u skladu sa zakonom.

 

podijeli: