Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav, promet i zaštitu okoliša

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav, promet i zaštitu okoliša obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

 • područje komunalnog gospodarstva iz samoupravnog djelokruga Grada, vođenje brige o organiziranju i osiguravanju kontinuiranog obavljanja komunalnih djelatnosti i isporuke komunalnih usluga, građenju i održavanju komunalne infrastrukture te održavanju komunalnog reda na području Grada Novog Marofa,
 • prema potrebi, pripremu osnivanja zakonom predviđenih organizacijskih oblika obavljanja komunalnih djelatnosti kod kojih je Grad osnivač ili suosnivač,
 • pripremu akata i potrebne dokumentacije za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu u kojemu Grad ili više jedinica lokalne samouprave drže sve udjele ili dionice, za davanje koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti i prava korištenja komunalne infrastrukture radi obavljanja komunalnih djelatnosti te za organiziranje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora sukladno zakonu (izuzev u dijelu koji se odnosi na provedbu postupka javne nabave, a što obavlja za to nadležan Upravni odjel utvrđen Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Novog Marofa), kao i praćenje ispunjenja obveza izvršitelja tih poslova i poduzimanje odgovarajućih mjera i radnji u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjavanja tih obveza,
 • izradu nacrta prijedloga općih akata, programa građenja komunalne infrastrukture, programa održavanja komunalne infrastrukture, izvješća o izvršenju programa te drugih akata koje u području komunalnog gospodarstva donose Gradsko vijeće ili gradonačelnik,
 • vođenje postupka, donošenje rješenja te ostale poslove u vezi s utvrđivanjem obveznika i obveze plaćanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa i, u skladu sa zakonom, eventualnih drugih naknada odnosno novčanih javnih davanja koja se koriste za financiranje građenja i/ili održavanja komunalne infrastrukture, te ovrhom tih javnih davanja,
 • provedbu odluke o komunalnom redu i nadzor nad provedbom odluke o komunalnom redu, te druge poslove iz djelokruga komunalnog redarstva sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o građevinskoj inspekciji, Zakonu o cestama, Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Zakonu o zaštiti životinja te drugim zakonskim i podzakonskim propisima te općim aktima Grada,
 • poslove u vezi s upravljanjem, zaštitom i održavanjem nerazvrstanih cesta, te suradnju s pravnim osobama u čijoj je nadležnosti upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje javnih cesta radi rješavanja prometne problematike na području Grada,
 • poslove u vezi s odobravanjem korištenja i privremenog korištenja javnih površina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada,
 • vođenje brige o izradi te koordinaciju izrade tehničke dokumentacije za građenje građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, njihovu rekonstrukciju i održavanje, pribavljanje svih potrebnih dozvola, pripremne aktivnosti vezane uz građenje, rekonstrukciju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i sudjelovanje u pripremi potrebne dokumentacije i u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad,
 • vođenje brige te organiziranje i koordiniranje aktivnosti potrebnih za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture, kao i drugih građevina i objekata u vlasništvu Grada te za realizaciju svih kapitalnih ulaganja planiranih gradskim Proračunom,
 • pružanje pomoći tijelima mjesne samouprave u realizaciji njihovih programa u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, ako su na području Grada osnovani oblici mjesne samouprave,
 • ustrojavanje evidencije komunalne infrastrukture, u skladu sa zakonom,
 • izradu nacrta prijedloga općih akata te vođenje postupka, donošenje rješenja te ostali poslovi u vezi s utvrđivanjem obveznika i obveze plaćanja spomeničke rente te ovrhom spomeničke rente,
 • poslove iz područja vodnog gospodarstva u okviru samoupravnog djelokruga Grada, uključujući pripremu i izradu nacrta prijedloga općih i drugih akata iz područja vodnog gospodarstva za Gradsko vijeće i gradonačelnika, te poslove pripreme podataka i izračuna naknade za uređenje voda i pripreme nacrta prijedloga rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja naknade za uređenje voda, kao i sve druge poslove koji su u vezi s izračunom i naplatom naknade za uređenje voda povjereni Gradu,
 • poslove i pripremu odgovarajućih nacrta prijedloga akata za gradonačelnika i Gradsko vijeće u slučajevima promjene granica naselja na području Grada, te u slučajevima dogovornog usklađivanja ili sporazumne izmjene granica Grada sa susjednim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa zakonom,
 • praćenje stanja u prostoru te poslovi iz područja prostornog i urbanističkog planiranja, poslove stručnog upravnog tijela Grada u smislu Zakona o prostornom uređenju i pripremu odgovarajućih nacrta prijedloga akata za gradonačelnika i Gradsko vijeće u područjima prostornog uređenja i gradnje (uključujući i poslove u vezi s određivanjem naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru) u okviru samoupravnog djelokruga Grada,
 • poslove iz područja uređenja naselja i stanovanja,
 • pripremu i izradu odgovarajućih nacrta prijedloga akata za gradonačelnika i Gradsko vijeće u području prometa sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (uključujući i poslove uređenja prometa na području Grada, te nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i druge poslove prometnog redarstva), Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu i drugim propisima koji reguliraju područje prometa,
 • poslove u vezi s izvršavanjem obveza Grada koje proizlaze iz Zakona o grobljima te pripremu i izradu nacrta prijedloga odgovarajućih akata za izvršno i predstavničko tijelo Grada,
 • poslove iz područja zaštite prirode i zaštite okoliša (uključujući i organiziranje i obavljanje poslova vezanih uz postupke ocjene o potrebi strateške procjene odnosno postupke strateške procjene i druge postupke propisane zakonom iz područja zaštite okoliša i prirode koje treba provesti Grad) te energetske učinkovitosti, sukladno posebnim propisima,
 • poslove iz područja održivog gospodarenja otpadom,
 • sudjelovanje u izradi strateških i planskih dokumenata Grada Novog Marofa, te u pripremi i provedbi programa i projekata predviđenih tim dokumentima odnosno EU i ostalih projekata koje samostalno ili u partnerstvu s drugim subjektima provodi Grad Novi Marof,
 • suradnju s pravnim osobama u čijoj je nadležnosti upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje infrastrukture i građevina od interesa za Grad,
 • vođenje brige o imovini u vlasništvu Grada Novog Marofa, ustrojavanje i ažuriranje Registra imovine Grada, izradu nacrta prijedloga Strategije i Plana upravljanja imovinom Grada, te nacrta prijedloga drugih dokumenata i akata vezanih uz raspolaganje i upravljanje imovinom Grada,
 • vođenje brige o pravnom statusu nekretnina u vlasništvu Grada Novog Marofa te obavljanje poslova vezanih uz evidentiranje nekretnina Grada u katastru i upis u zemljišne knjige, organizaciju poslova i vođenje postupaka vezanih uz raspolaganje i upravljanje nekretninama i drugom imovinom u vlasništvu Grada za tijela koja su sukladno zakonu nadležna za odlučivanje o raspolaganju i upravljanju, kao i pripremu potrebne dokumentacije te sudjelovanje u sudskim i upravnim postupcima vezanim uz gradsku imovinu,
 • vođenje brige o službenim prostorijama u kojima su smještena tijela i upravna tijela Grada i o stanju i funkcionalnoj ispravnosti drugih poslovnih prostora i objekata u vlasništvu Grada,
 • vođenje propisanih i drugih potrebnih evidencija te obavljanje drugih imovinsko-pravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada,
 • izradu nacrta prijedloga programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu, te pripremu i obavljanje poslova vezanih uz raspolaganje tim zemljištem sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu za tijela Grada Novog Marofa,
 • osiguranje obavljanja poslova zaštite na radu za Grad,
 • sudjelovanje u pripremi manifestacija, svečanosti i drugih događanja koja organizira ili suorganizira Grad, i
 • drugi poslovi koji su Upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim propisima te aktima Grada Novog Marofa, u skladu sa zakonom.

 

podijeli: