Djelokrug rada Gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Novog Marofa.

Gradsko vijeće ima 17 članova, odnosno vijećnika. Mandat članova Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Mandat članova Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće radi na sjednicama i donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja vijećnika.

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripremanja i predlaganja odluka iz svog djelokruga, odnosno radi obavljanja drugih poslova koji im se povjeravaju.

Vijećnik Gradskog vijeća prije nego počne obnašati dužnost vijećnika priseže i potpisuje prisegu.

Gradsko vijeće:

 1. donosi Statut Grada,
 2. donosi poslovnik o svom radu,
 3. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
 4. donosi proračun i projekciju, te odluku o izvršavanju proračuna,
 5. donosi odluku o privremenom financiranju,
 6. donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
 7. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada,
 8. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Novog Marofa u slučajevima propisanim zakonom, odnosno u slučajevima kada vrijednost tih pokretnina i nekretnina prelazi iznos do kojeg je o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina ovlašten odlučiti gradonačelnik,
 9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,
 10. osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 11. daje prethodne suglasnosti i suglasnosti na statute ustanova kojima je Grad osnivač, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 12. raspisuje referendum u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 13. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom i ovim Statutom stavljeni u djelokrug.

 

Gradsko vijeće bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća, osniva radna tijela te bira i razrješuje članove radnih tijela Gradskog vijeća i bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom.

Gradsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za osobite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od važnosti za grad.

Javnost rada Gradskog vijeća

Rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan.

Javnost rada ostvaruje se:

 • pravodobnom najavom i javnim održavanjem sjednica,
 • izvješćivanjem i napisima u tisku, te drugim sredstvima javnog priopćavanja,
 • javnim prijenosom ili emitiranjem snimki sjednica ili dijelova sjednica putem elektroničkih medija i/ili službene Internet stranice Grada, ako za to postoje tehnički uvjeti, ako na početku sjednice Gradsko vijeće tako odluči i ako se ne radi o sjednici ili dijelu sjednice s kojih je javnost zbog opravdanih razloga sukladno zakonu i Poslovniku isključena,
 • objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na način propisan Statutom Grada, Poslovnikom odnosno posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Javnost se sa sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela može isključiti samo iznimno, u slučajevima utvrđenim zakonom i drugim propisima, Statutom Grada ili Poslovnikom.

Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća mogu se davati službene izjave i priopćenja, te održavati konferencije za novinare.

Službene izjave i priopćenja o radu Gradskog vijeća daje, a konferenciju za novinare saziva predsjednik Gradskog vijeća odnosno potpredsjednik Gradskog vijeća koji sukladno odredbama Poslovnika zamjenjuje predsjednika u slučaju odsutnosti ili spriječenosti. Službene izjave i priopćenja o radu radnog tijela Gradskog vijeća daje predsjednik radnog tijela.

Prisustvovanje na sjednicama Gradskog vijeća

Sjednici mogu biti nazočni i građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba, u skladu s prostornim prilikama i mogućnostima, osim u slučajevima kad je javnost u skladu s Poslovnikom isključena. Građani i predstavnici pravnih osoba koji žele biti nazočni sjednici Gradskog vijeća dužni su o tome najmanje dva dana prije održavanja sjednice obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća. U slučaju da broj prijavljenih građana i predstavnika pravnih osoba premašuje prostorne prilike i mogućnosti, osobe koje mogu biti nazočne sjednici odredit će predsjednik

Gradskog vijeća prema redoslijedu prijave. Gosti i druge osobe nazočne na sjednici mogu se obratiti Gradskom vijeću i govoriti na sjednici samo na temelju posebnog odobrenja Gradskog vijeća.

podijeli: