Odluke Gradskog vijeća iz oblasti komunalnog gospodarstva

U cilju uređivanja uređenja naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, skupljanja, odvoza i postupanja sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta,  na području Grada Novog Marofa propisan je komunalni red i mjere za njegovo provođenje Odlukom o komunalnom redu.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke provodi komunalno redarstvo. Komunalno redarstvo ustrojeno je u Upravnom odjelu, a poslove obavlja komunalni redar.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete).

Komunalna naknada prihod je Proračuna Grada Novog Marofa. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti kao što su odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javna rasvjeta.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se odlukom Gradskog vijeća Grada Novog Marofa upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja u okviru nadležnosti Grada Novog Marofa.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, neizgrađenoga građevnog zemljišta.

Komunalne djelatnosti su djelatnosti uslužnog karaktera, a služe zadovoljavanju svakodnevnih potreba stanovništva određenog područja i kao takve funkcionalno su vezane za određeno teritorijalno područje.

Komunalne djelatnosti su:

 1. prijevoz putnika u javnom prometu,
 2. održavanje čistoće,
 3. odlaganje komunalnog otpada,
 4. održavanje javnih površina,
 5. održavanje nerazvrstanih cesta,
 6. tržnice na malo,
 7. Održavanje groblja i krematorija
 8. obavljanje dimnjačarskih poslova,
 9. javna rasvjeta,
 10. veterinarsko-higijeničarska služba,
 11. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija javnih površina i objekata čiji je Grad vlasnik ili korisnik,
 12. prigodno ukrašavanje Grada.

Odlukom o upravljanju grobljima propisuju se mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, te način ukopa nepoznatih osoba; održavanje groblja i uklanjanje otpada; uvjeti upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem; uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta; godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Na području Grada Novog Marofa obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti regulirano je Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova (“Službeni vijesnik Varaždinske županije ” broj 77/13.) kojom je uređena organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem tih poslova te kaznene odredbe.

podijeli: