Djelokrug rada mjesnog odbora

Mjesni odbor je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihovog svakodnevnog i neposrednog interesa za život i rad.

Mjesni odbori imaju svoje područje s utvrđenim granicama, pripadajućim ulicama i kućnim brojevima i sjedište.  Mjesni odbor čine svi građani koji imaju prebivalište na tom području.

Mjesnim odborima mogu se povjeriti poslovi od neposredne i svakodnevne važnosti za život i rad građana, a osobito:

  • vođenje brige o uređenju mjesta, nasada i manjih parkova, te brige o zaštiti okoliša u naselju,
  • vođenje brige o održavanju objekata, uređaja i infrastrukture od mjesnog značaja, izuzev za objekte, uređaje i infrastrukturu za koje je zakonom propisano da o njihovom održavanju i korištenju brigu vodi Grad,
  • vođenje brige o čišćenju i održavanju javnih površina, ako Grad te poslove nije organizirao na drugi način,
  • poduzimanje hitnih mjera radi zbrinjavanja stanovništva u slučaju elementarnih i drugih nepogoda.

U slučajevima kada je za jedno naselje osnovan jedan mjesni odbor, granice mjesnog odbora podudaraju se s granicama naselja koje obuhvaća taj mjesni odbor. U slučajevima kada je za više međusobno povezanih naselja osnovan jedan mjesni odbor, granice mjesnog odbora podudaraju se s rubnim granicama naselja u sastavu tog mjesnog odbora prema naseljima koja nisu u sastavu toga mjesnog odbora. U slučajevima kada je na području jednog naselja, za pojedine dijelove naselja, osnovano više mjesnih odbora čije je područje utvrđeno obuhvatom određenih kućnih brojeva, Gradsko vijeće može, po potrebi, odgovarajućom izmjenom ovog Statuta ili statutarnom odlukom, a uz prethodno pribavljeno mišljenje zborova građana u tim mjesnim odborima, podrobnije utvrditi i opisati granice svakog pojedinog mjesnog odbora osnovanog na području tog naselja.

podijeli: