Polugodišnji i godišnji izvještaji o izvršenju Proračuna

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa

Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa

* Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za prvo polugodište 2014. godine i prijedlog Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za prvo polugodište 2014. godine razmotreni su na sjednici Gradskog vijeća Grada Novog Marofa 2. listopada 2014. godine te nisu dobili potrebnu većinu glasova za prihvaćanje.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa

* Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2013. godinu i prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2013. godinu razmotreni su na sjednicama Gradskog vijeća Grada Novog Marofa 23. lipnja 2014. godine i 25. srpnja 2014. godine te nisu dobili potrebnu većinu glasova za prihvaćanje.

podijeli: