Prostorni planovi Grada Novog Marofa

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja Grada Novog Marofa
Službeni vjesnik Varaždinske županije 16/02
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novog Marofa
Službeni vjesnik Varaždinske županije 55/09
2. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novog Marofa
Službeni vjesnik Varaždinske županije 79/18

Urbanistički plan uređenja

Provedbeni Urbanistički plan

podijeli: