Provedbeni Urbanistički plan

Provedbeni urbanistički plan šireg centra naselja Novi Marof (“Sl. novine Varaždin” br. 21/87), mijenjan i dopunjavan za detalj “A” i detalj “B” (“Sl. vjesnik Općine Novi Marof” br. 9/93) i mijenjan i dopunjavan za detalj “C” (“Sl. vjesnik Varaždinske županije” br. 21/97)

Provedbeni urbanistički plan zone “Krč” (“Sl. vjesnik Općine Novi Marof” br. 12/93)

Provedbeni urbanistički plan industrijske zone “A” naselja Novi Marof (“Sl. novine Varaždin” br. 11/88 i “Sl. vjesnik Općine Novi Marof” br. 2/93)

Provedbeni urbanistički plan industrijske zone “B” naselja Novi Marof (“Sl. novine Varaždin” br. 11/88 i “Sl. vjesnik Općine Novi Marof” br. 2/93)

podijeli: