Završena savjetovanja s javnošću

Tema: Izmjena i dopuna Statuta Grada Novog Marofa

Trajanje savjetovanja: 24. prosinca 2018. do 23. siječnja 2019.

Kako prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01,129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13,137/15,123/17) pitanja vezana uz ustrojavanje mjesnih odbora spadaju u samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave, s time da nije propisano obvezno osnivanje i postojanje mjesnih odbora, a u proteklom su razdoblju, uz neracionalno ustrojenu mrežu mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa, uočeni i brojni problemi u njihovom funkcioniranju, nacrtom prijedloga Izmjena i dopuna Statuta predviđa se brisanje odnosno izmjena odredaba Statuta kojima je regulirana mjesna samouprava odnosno ukidanje sada postojećih mjesnih odbora, uz istodobno reguliranje postupka za osnivanje mjesnog odbora, gradske četvrti ili gradskog kotara

Tema: Odluka o komunalnom doprinosu

Trajanje savjetovanja: 18. prosinca 2018. do 17. siječnja 2019.

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Prema članku 78. Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu, a prema članku  130. stavak 1. Zakona  jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti odluku o komunalnom doprinosu u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona tj. do 4. veljače 2019. godine.

Upravni odjel za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Marofa izradio je nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu izrađen je sukladno odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Tim nacrtom prijedloga Odluke  izvršene su određene promjene  u odnosu na važeću Odluku o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Varaždinske županije broj: 19/01, 26/04, 12/06 i 34/13).

Najvažnije je za istaći da se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa više ne utvrđuje po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zoni u kojoj će se ti objekti i uređaji komunalne infrastrukture graditi, te zavisno o tome koji su objekti i uređaji komunalne infrastrukture predviđeni Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture već sukladno novom Zakonu jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine određuje se za:

  • I zonu 20,00 kn/ m3,
  • II zonu 15,00 kn/m3,
  • III zonu 10,00 kn/m3

što je bio i maksimalni iznos komunalnog doprinosa i prema važećoj Odluci.

Tema: Odluka o komunalnoj naknadi

Trajanje savjetovanja: 18. prosinca 2018. do 17. siječnja 2019.

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Prema članku 95. Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi, a prema članku 130. stavak 1. Zakona jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o komunalnoj naknadi u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona tj. do 4. veljače 2019. godine.

Upravni odjel za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Marofa izradio je nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi.

Tim nacrtom prijedloga Odluke u suštini se malo toga bitnog mijenja u odnosu na važeću Odluku o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik Varaždinske županije broj: 19/01, 26/04, 35/04, 41/05 i 40/08 ), i to:

  • povećan je cenzus za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za staračka domaćinstva s dosadašnjih 500,00 na 1000,00 kuna mjesečno po članu domaćinstva u prethodnoj godini čime će se povećati broj staračkih domaćinstava koja će biti oslobođena od plaćanja komunalne naknade,
  • koeficijent namjene ( Kn) za neizgrađeno građevinsko zemljište propisan je novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i iznosi 0,05 umjesto dosadašnjih 0,02,
  • područja zona zadržana su kao i u važećoj Odluci o komunalnoj naknadi osim u naselju Gornje Makojišće gdje je uz MO Gornje Makojišće I i II koja se prema važećoj Odluci nalaze u I zoni i MO Gornje Makojišće III obuhvaćen I zonom.

U svemu ostalom nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi usklađen je s odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Tema: Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
Trajanje savjetovanja: 23. listopada do 22. studenog 2018.

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Prema članku 129. stavak 1. Zakona jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i odražavanja komunalne infrastrukture sukladno odredbi čl. 129. Zakona.

Vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade prema Odluci o visini komunalne naknade (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 25/01) iznosila je 0,50 kn po m² korisne površine stambenog prostora mjesečno.
Novom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade, vrijednost boda komunalne naknade ostaje nepromijenjena te i dalje iznosi 0,50 kn po četvornom metru (m²) mjesečno, odnosno 6,00 kuna po četvornom metru godišnje jer se po novom Zakonu mora iskazivati u godišnjem iznosu.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

Sukladno naprijed navedenom upućuje se na postupak savjetovanja s javnošću Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade koji će trajati od 23. listopada do 22. studenog 2018. godine.

Tema: Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Trajanje savjetovanja: 5. rujna 2018. - 5. listopada 2018.

Gradsko vijeće Grada Novog Marofa ovlašteno je na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17) donijeti opći akt kojim će propisati način postupanja s divljim životinjama nađenim izvan prirodnog staništa, a na temelju članka 51. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja  propisati uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, kretanje kućnih ljubimaca, te način držanja stalno vezanih pasa ili u odvojenim prostorima za držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostor dok je temeljem članka  62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja  ovlašteno propisati  način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinja te divljim životinjama, a radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

podijeli: