ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Gradonačelnik Grada Novog Marofa, temeljem članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15,123/17) članka 69. Statuta Grada Novog Marofa („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 22/09, 7/11, 11/13,19/13-pročišćeni tekst, 8/18 i 6/19) i članka 5. Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka (KLASA: 023-01/18-01/15, BRBROJ: 2186-022-02-19-2 od 19.12.2019.) donio je Odluku o imenovanju službenika za zaštitu podataka.

podijeli: